Lưu trữ quạt công nghiệp đà nẵng - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT