Lưu trữ quạt đứng công nghiệp tại đà nẵng - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT