Quạt Ly Tâm composite 2.8 A - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT