Quạt ly tâm Hút Khói bếp QLT – 2P01 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt ly tâm Hút Khói bếp QLT – 2P01