Quạt tròn trực tiếp trung áp QT – 116S - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt tròn trực tiếp trung áp QT – 116S